You are here: Home > Everything Lighting > Light Bulbs > Halogen Light Bulbs > Halogen Bulbs By Wattage
1 2 3 ... 7
JC20/12V 20 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base, JC20/12V, JC20, JC20-12V, 20 Watt Halogen, JC20, 20T3Q/CL 12V, #58661, 58661 JC10/12V 10 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base, JC10/12V, JC10W/12V, 10 Watt 12 Volt JC Type Halogen, JC10-12V, JC10,JC-10, 10T3Q/CL 12V,#58658, 58658,#64418,#8204670 JC20/12V 20 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base, JC20/12V, JC20W/12V, 20 Watt 12 Volt JC Type Halogen, JC20-12V, JC20/,JC-20, 20T3Q 12V,JC-5017,JC5017,Hikari JC 5017,Hikari JC-5017, Hikari #JC5017
JC20/12V 20 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base - 20 Watt 12 Volt Halogen JC Lamp T3 Halogen G4 Base 2,000 Hour JC10/12V 10 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base - 10 Watt 12 Volt JC Lamp T3 Halogen G4 Base 2,000 Average Rated Hour. JC20/12V 20 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base - 20 Watt 12 Volt JC Lamp G4 Base, 2,000 Hour
JC50/12V 50 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base, JC50/12V GY6.35 BASE,JC50/,JC50/12V,JC50/12V GY6.35 Base,Hikari JC 5043, Hikari# JC-5043,Hikari JC5043 JC10/12V 10 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base, JC10/12V, JC10W/12V, 10 Watt 12 Volt JC Type Halogen, JC10-12V, JC10,JC-10, 10T3Q/CL 12V,#58658, 58658,#64418,#8204670,Hikari JC 5011, Hikari JC-5011, Hikari JC5011 JC15/12V 15 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base,JC15,JC15/12V,JC-5009,JC5009,Hikari JC 5015, Hikari JC-5015, Hikari#JC5015
JC50/12V 50 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base - 50 Watt 12 Volt JC Lamp GY6.35 Base, 2,000 Hour JC10/12V 10 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base - 10 Watt 12 Volt JC Lamp T3 Halogen G4 Base, 2,000 Hour JC15/12V 15 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base - 15 Watt 12 Volt JC Lamp T3 Halogen G4 Base, 2,000 Hour
JC10/FR/12V 10 Watt 12 Volt Frost JC Halogen G4 Base, JC10FR/12V, JC10W/FR/12V, 10 Watt 12 Volt Frost JC Type Halogen, JC10F-12V, JC10/FR,JC-10F, 10T3Q/F 12V,#58656, 58656,Hikari JC 5011F, Hikari JC-5011F, Hikari JC5011F JC20/FR/12V 20 Watt 12 Volt Frost Halogen G4 Base, JC 20 Watt Frost 12 Volt Halogen, JC20FR/12V,JC5017F,JC-5017F,Hikari JC 5017F, Hikari JC-5017F, Hikari #JC5017F Q300T3/CL/118mm/130V R7S BASE, UPC#844409005088,J2023,J-2023,Q300TC, Q300T3, Q300T3/CL, 300 WATT T3 118MM QUARTZ HALOGEN 130 BULB R7S BASE
JC10/FR/12V 10 Watt 12 Volt Frost JC Halogen G4 Base - 10 Watt 12 Volt Frost JC Lamp G4 Base, 2,000 Hour JC20/FR/12V 20 Watt 12 Volt Frost Halogen G4 Base - 20 Watt 12 Volt Frost JC Lamp G4 Base, 2,000 Hours Q300T3/CL/118mm/130V R7S BASE - 300 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended 118mm lamp 130 Volt 2000 Hour
Q300T3/CL/118mm/120V 300 Watt T3 Halogen 118MM R7S Base, J2057,J-2057,Q300TC, Q300T3, Q300T3/CL, 300 Watt T3 118MM Quartz Halogen 120 Bulb R7S Base,J2057,J-2057 Q100T3/CL/118MM/130V R7S BASE, Q100T3, Q100T3/CL, 100 WATT T3 118MM QUARTZ HALOGEN 130 VOLT LAMP Q200T3/CL/118mm/130V 200 WATT T3 HALOGEN 118MM R7S BASE, Q200T3/CL-118MM, 200 WATT T3 CLEAR 118MM HALOGEN BULB 130 VOLT R7S BASE
Q300T3/CL/118mm/120V 300 Watt T3 Halogen 118MM R7S Base - 300 Watt Halogen T3 118mm lamp 120 Volt R7S Base, 2000 Hour Q100T3/CL/118MM/130V R7S BASE - 100 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended Lamp 130 Volt R7s Base 2,000 Hour Q200T3/CL/118mm/130V 200 WATT T3 HALOGEN 118MM R7S BASE - 200 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended 118mm lamp 130 Volt, 2000 Hour
Q150T3/CL/118mm/130V 150 WATT T3 HALOGEN 118MM R7S BASE, J2011,J-2011,Q150T3/CL/118MM-130V, 150 WATT T3 QUARTZ HALOGEN 130 VOLT 118MM R7S BASE Q250T3/CL/118mm/130V 250 WATT T3 HALOGEN 118MM R7S BASE, Q250-130V, Q250T3/118MM, 250 WATT T3 QUARTZ HALOGEN BULB 130 VOLT 118MM R7S BASE,J2017,J-2017 Q100T3/CL/118mm/130V 100 Watt T3 Halogen 118MM R7S Base, J2007,J-2007,Q100T3, Q100T3/CL, 100 Watt T3 118mm Quartz Halogen 130 Volt Lamp
Q150T3/CL/118mm/130V 150 WATT T3 HALOGEN 118MM R7S BASE - 150 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended 118mm lamp 130 Volt, 2,000 Hour Q250T3/CL/118mm/130V 250 WATT T3 HALOGEN 118MM R7S BASE - 250 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended 118mm Lamp 130 Volt, 2,000 Hour Q100T3/CL/118mm/130V 100 Watt T3 Halogen 118MM R7S Base - 100 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended Lamp 130 Volt R7s Base 2,000 Hour
Q200T3/CL/118mm/130V 200 WATT T3 HALOGEN 118MM R7S BASE, J2015,J-2015, Q200T3/CL-118MM, 200 WATT T3 CLEAR 118MM HALOGEN BULB 130 VOLT R7S BASE Q300T3/CL/118mm/130V R7S BASE, UPC#844409005088,J2023,J-2023,Q300TC, Q300T3, Q300T3/CL, 300 WATT T3 118MM QUARTZ HALOGEN 130 BULB R7S BASE JC35/12V 35 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base,JC35/G4,JC35 Halogen, JC 35 12 Volt Halogen,JC-5033,JC5033, Hikari JC 5033, Hikari JC-5033, Hikari# JC5033
Q200T3/CL/118mm/130V 200 WATT T3 HALOGEN 118MM R7S BASE - 200 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended 118mm lamp 130 Volt, 2000 Hour Q300T3/CL/118mm/130V R7S BASE - 300 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended 118mm lamp 130 Volt 2000 Hour JC35/12V 35 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base - 35 Watt 12 Volt JC Lamp G4 Base, 2,000 Hour
JC50/FR/12V 50 Watt 12 Volt Frost JC Halogen GY6.35 Base, JC50/12V/FR GY6.35 Base Frost,JC50/FR,JC50/12V Frosted,Frosted JC50/12V,Hikari JC5043F, Hikari #JC5043F, Hikari #JC-5043F JC20/12V 20 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base,JC20/12V GY6.35 Base,JC20 Watt 12 Volt GY6.35 Base, JC 20 Halogen,JC-5034,JC5034,Hikari JC 5034, Hikari #JC-5035,Hikari JC5034 JC35/12V 35 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base, JC35/12V GY6.35 Base,JC35/,JC35/12V,JC35/12V GY6.35 Base,Hikari JC5037, Hikari #JC-5037, Hikari JC 5037
JC50/FR/12V 50 Watt 12 Volt Frost JC Halogen GY6.35 Base - 50 Watt 12 Volt Frosted JC Lamp GY6.35 Base, 2,000 Hour JC20/12V 20 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base - 20 Watt 12 Volt JC Lamp GY6.35 Base 2,000 Hour JC35/12V 35 Watt 12 Volt JC Halogen GY6.35 Base - 35 Watt 12 Volt JC Lamp GY6.35 Base, 2,000 Hour
EXZ (50W/12V) OPEN MR16 MEDIUM FLOOD GX5.3 BASE,EXZ/50W 12V MR-16,#03191B,Q50MR16/C/NFL25,#20835,50MR16/NFL25/C(EXZ),#58326,50MR16/NFL24 EXZ,#37807-5 BAB (20W/12V) Open MR16 Flood GX5.3 Base, BAB MR16, BAB MR-16, 20 Watt 12 Volt MR16, Hikari #MR8017C, Hikari MR-8017C EXN (50W/12V) FLOOD GX5.3 BASE, EXN, 50W/12V MR16, EXN ANSI
EXZ (50W/12V) OPEN MR16 MEDIUM FLOOD GX5.3 BASE - 50 Watt 12 Volt MR16 24 Degree Flood, 2800K Color Temperature, GX5.3 Base, 2,000 Hour BAB (20W/12V) Open MR16 Flood GX5.3 Base - 20 Watt 12 Volt Open MR16 Flood GX5.3 Base, 2,000 Hour EXN (50W/12V) OPEN MR16 FLOOD GX5.3 BASE - 50 Watt 12 Volt Open MR16 38 Degree Flood GX5.3 Base, 4,000 Hour
EXT (50W/12V) Open MR16 Spot GX5.3 Base, EXT/50W 12V MR-16 #04125F,Q50MR16/SP #25483,50MR16/SP10/C(EXT) #58325,50MR16/SP10 EXT #37804-2, Hikari MR8033C, #MR8033C MR16 EYC (75W/12V) Flood Open MR16 GX5.3 Base, EYC, 75WMR16FL/12V, ANSI-EYC, EIKO# 15062 EYF (75W/12V) SPOT OPEN MR16 GX5.3 BASE, EYF, ANSI-EYF, 75 WATT 12 VOLT MR 16 12 DEGREE BEAM SPREAD, EIKO #15064
EXT (50W/12V) Open MR16 Spot GX5.3 Base - 50 Watt 12 Volt MR16 12 Degree Beam Spread, GX5.3 Base, 2,000 Hour EYC (75W/12V) Flood Open MR16 GX5.3 Base - 75 Watt 12 Volt MR16 Open Flood GX5.3 Base, 4,000 Hour EYF (75W/12V) SPOT OPEN MR16 GX5.3 BASE - 75 Watt 12 Volt MR16 Open Spot 12 Degree Beam Spread GX5.3 Base. 4,000 Hour
Q100T3/CL/78mm/130V 100 WATT 78MM T3 HALOGEN R7S BASE, Q100T3/CL/78mm/130V R7S BASE, Q100T3C/S, 100 WATT T3 QUARTZ HALOGEN 78MM 130 VOLT R7S BASE Q150T3/CL/78mm/130V 150 WATT 78MM T3 HALOGEN R7S BASE Q75T3/CL/78mm/130V 75 WATT T3 HALOGEN 78MM R7S BASE,Q75T3C/S,,J1007,J-1007,#107210 HALOGEN
Q100T3/CL/78mm/130V R7S BASE - 100 Watt 130 Volt Quartz Halogen Double Ended 78mm T3, R7S Base,  2,000 Hour Q150T3/CL/78mm/130V 150 WATT 78MM T3 HALOGEN R7S BASE - 150 Watt Quartz Halogen Double Ended 78mm R7S Base, 2,000 Hour Q75T3/CL/78mm/130V 75 WATT T3 HALOGEN 78MM R7S BASE - 75 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended 78mm lamp 130 Volt  3-1/16" Maximum Overall Length, 2,000 Hour
Q250T3/CL/83mm/130V 250 WATT T3 HALOGEN 83MM POOL LIGHT R7S BASE JC20/24V 20 Watt 24 Volt JC Halogen G4 Base, JC20/24V 20 Watt 24 Volt JC Halogen G4 Base,JC20/24V G4 Base,JC20 Watt 24 Volt G4 Base, JC 20 Halogen,JC5517,JC-5517 FMT (35W/12V) NARROW SPOT OPEN MR16 GU5.3 BASE, FMT, FMT MR16, ANSI CODE FMT, 35 WATT 12 VOLT 12 DEGREE MR16 NARROW SPOT GU5.3 BASE, EIKO# 15047
Q250T3/CL/83mm/130V 250 WATT T3 HALOGEN 78MM POOL LIGHT R7S BASE - 250 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended 83mm lamp 130 Volt  3-1/4" Maximum Overall Length, 2,000 Hour JC20/24V 20 Watt 24 Volt JC Halogen G4 Base - 20 Watt 24 Volt JC Lamp G4 Base, 2,000 Hours FMT (35W/12V) NARROW SPOT OPEN MR16 GU5.3 BASE - 35 Watt 12 Volt Narrow Spot MR16 GU5.3 Base, 4,000 Hour
Q500T3/CL/118mm/120V 500 Watt T3 Halogen 118MM R7S Base, Q500T3/CL/118mm/120V R7S Base, J2059,J-2059,Q500TC, Q500T3, Q500T3/CL, 500 Watt T3 118mm Quartz Halogen 120 Volt Double Ended Lamp,J-2059,J2059 Q300T3/CL/118mm/130V 300 WATT T3 HALOGEN 118MM ROUGH SERVICE,J2023RS,J-2023RS,Q300TC/RS, Q300T3RS, Q300T3/CLRS, 300 WATT T3 118MM QUARTZ HALOGEN 130 ROUGH SERVICE BULB R7S BASE Q300T3/CL/118mm/130V 300 WATT T3 HALOGEN 118MM ROUGH SERVICE,J2023RS,J-2023RS,Q300TC/RS, Q300T3RS, Q300T3/CLRS, 300 WATT T3 118MM QUARTZ HALOGEN 130 ROUGH SERVICE BULB R7S BASE
Q500T3/CL/118mm/120V 500 Watt T3 Halogen 118MM R7S Base - 500 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended 118mm lamp 120 Volt R7S Base, 2000 Hour Q300T3/CL/118mm/130V 300 WATT T3 HALOGEN 118MM ROUGH SERVICE - 300 Watt Rough Service Quartz Halogen T3 Double Ended 118mm lamp 130 Volt 2000 Hour Q500T3/CL/118mm/130V 500 WATT T3 HALOGEN 118MM ROUGH SERVICE - 500 Watt Rough Service Quartz Halogen T3 Double Ended 118mm lamp 130 Volt 2000 Hour
Q50T3/CL/78mm/130V 50 Watt T3 Halogen 78mm R7S Base,Q50T3C/S,J1005,J-1005,#107210 Halogen JC35/FR/12V 35 Watt 12 Volt Frost Halogen GY6.35 Base,JC35/FR/12V GY6.35 Base,JC35/FR,JC35/FR/12V,JC35/FR/12V GY6.35 Base, Frosted 35 Watt 12 Volt JC Bulb GY6.35 Base,Hikari JC 5037F, Hikari# JC5037F, Hikari# JC-5037F ESX MR16 (20W/12V) Open GX5.3 Base,#4LV93,#25481,#54201,#378026, ESX, ESX MR16, ESX/ANSI, 20 WATT 12 DEGREE SPOT MR-16 12 VOLT GX5.3 BASE
Q50T3/CL/78mm/130V 50 Watt T3 Halogen 78mm R7S Base - 50 Watt Quartz Halogen T3 78mm lamp 130 Volt, 2,000 Hour
JC35/FR/12V 35 Watt 12 Volt Frost Halogen GY6.35 Base - 35 Watt 12 Volt Frosted JC Lamp GY6.35 Base, 2,000 Hour ESX MR16 (20W/12V) Open GX5.3 Base - 20 Watt 12 Volt Open MR16 Narrow Spot GX5.3 Base,  5,000 Hour
FMW (35W/12V) FLOOD MR16 WITH LENSE MR16 GX5.3 BASE, FMW/FG, FMW/FG MR16, FMW-FG, ANSI CODE FMW/FG, 35 WATT 12 VOLT 38 DEGREE FLOOD MR16 WITH LENSE GX5.3 BASE, EIKO #15057, ANSI CODE: FMW-L, FMW WITH LENSE MR16, FMW WITH FRONT GLASS MR-16 HALOGEN JC5/12V 5 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base, JC5/12V, JC5W/12V, 5 Watt 12 Volt JC Type Halogen, JC5-12V, JC5,JC-5, 5T3Q/CL 12V,#58652, 58652,Hikari JC 5009, Hikari JC-5009,Hikari JC5009 Q500T3/CL/118mm/130V 500 WATT T3 HALOGEN 118MM R7S BASE, Q500T3/CL/118mm/130V R7S BASE, J2027,J-2027,Q500TC, Q500T3, Q500T3/CL, 500 WATT T3 118MM QUARTZ HALOGEN 130 VOLT DOUBLE ENDED LAMP
FMW (35W/12V) FLOOD MR16 WITH LENSE MR16 GX5.3 BASE - 35 Watt 12 Volt  Flood With Lense MR16 GX5.3 Base, 4,000 Hour JC5/12V 5 Watt 12 Volt JC Halogen G4 Base - 5 Watt 12 Volt JC Lamp T3 Halogen G4 Base, 2,000 Hour Q500T3/CL/118mm/130V R7S BASE - 500 Watt Quartz Halogen T3 Double Ended 118mm lamp 130 Volt R7S Base, 2000 Hour
JC20/6V 20 Watt 6 Volt JC Halogen G4 Base,JC20/6V,JC-5607,JC5607,20W/6V Halogen JC30/6V 30 Watt 6 Volt JC Halogen G4 Base,JC30/6V,JC-5609,JC5609,30W/6V Halogen,30W/6V Halogen, 30 Watt 6 Volt Halogen G4 Base, Hikari JC 5609 JC100/12V 100 WATT 12 VOLT JC HALOGEN GY6.35 BASE, JC100/12V 100 WATT 12 VOLT JC HALOGEN GY6.35 BASE, JC100/12V GY6.35 BASE,JC100/,JC100/12V,JC100/12V GY6.35 BASE,JC5057,JC-5057
JC20/6V 20 Watt 6 Volt JC Halogen G4 Base - 20 Watt 6 Volt Halogen JC Lamp G4 Base, 2,000 Hour JC30/6V 30 Watt 6 Volt JC Halogen G4 Base - 30 Watt 6 Volt Halogen JC Lamp G4 Base, 2,000 Hour JC100/12V 100 WATT 12 VOLT JC HALOGEN GY6.35 BASE - 100 Watt 12 Volt JC Lamp GY6.35 Base, 2,000 Hour
   
 
1 2 3 ... 7